Privacy-verklaring

  1. Home
  2. Privacy-verklaring

Privacy en bescherming van persoonsgegevens Forza De Bilt
Forza De Bilt (hierna: Forza) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement leest u welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, en hoe wij deze verwerken, bewaren en beveiligen. Ook vindt u hier hoe wij omgaan met beeldmateriaal, met externe verwerkers en cookies.

ALGEMEEN

Privacywetgeving (GDPR/AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Forza. Hieronder leest u hoe Forza omgaat met uw gegevens.

Privacy-statement en privacy-beleid
In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Forza.

UW PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd en IBAN. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Of uw voornaam samen met uw geboortedatum. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Zo ook Forza.

 

Van wie verwerkt Forza persoonsgegevens?
Forza verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

– Leden, medewerkers en vrijwilligers van Forza.
– Mensen die interesse tonen in het werk van Forza, of in de nieuwsbrief
– Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Hoe gaat Forza met uw persoonsgegevens om?

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan 5 jaar voor normaal gebruik binnen Forza of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Uitzondering zijn gegevens die noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht, zoals financiële gegevens voor de belastingdienst. Hiervoor staat 7 jaar als wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens en werken er hard aan om uw privacy te beschermen. Forza treft voortdurend allerlei technische en beleidsmatige maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen bestaan onder andere uit beveiliging met behulp van een wachtwoord, encryptie, firewalls, antivirus, en toegangsrechten voor onze werknemers. Een voorbeeld: bepaalde gevoelige informatie zoals uw rekeningnummer is versleuteld en daardoor niet zichtbaar in de database. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Melding datalek
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra wij een ernstig datalek hebben.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?
Alleen het bestuur kan uw gegevens inzien.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Het bestuur van Forza is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Forza persoonsgegevens?
Als u lid wilt worden van Forza, de nieuwsbrief wilt ontvangen, aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we uw op de juiste wijze inschrijven en zorg dragen voor de volgende zaken:

– Facturatie
– Informatie omtrent uw interessegebied en ervaring
– Informatie over alle activiteiten van Forza via de nieuwsbrief
– Statistische analyse

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om uw te informeren over vergaderingen en andere bijeenkomsten van Forza. Hiervoor stuurt Forza o.a. af en toe digitaal een nieuwsbrief. Mocht uw de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘afmelden’ te klikken.

Hoe gaat Forza om met beeldmateriaal?
Beeldmateriaal is voor Forza belangrijk, als verslaglegging, maar ook als illustratie in onze communicatie-uitingen, zoals drukwerk, social media en de website. Het gaat om beeldmateriaal, zijnde foto’s en videomateriaal, waarop u (soms) herkenbaar in beeld bent. Forza is wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Dit gebeurt via een toestemmingsformulier dat Forza u toestuurt.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal. Wij publiceren geen foto’s of video’s waardoor uw schade kunt ondervinden en we plaatsen bij de foto’s en video’s geen namen.

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat is gemaakt in opdracht van Forza. Het kan voorkomen dat anderen foto’s of video’s maken tijdens vergaderingen of andere evenementen. Forza heeft daar geen invloed op, maar als wij dit zien zullen wij mensen altijd vragen om terughoudend te zijn bij het publiceren ervan.

Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken. E-mail ons dan met ‘verzoek tot intrekken toestemming gebruik beeldmateriaal’ en uw naam via info@forzadebilt.nl.

COOKIES
Op onze website kunnen cookies worden geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan leggen we hieronder uit.

Algemeen
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat waarmee u onze website gebruikt wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Forza maakt voornamelijk gebruik van functionele cookies en van cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Toestemming
Voor functionele cookies (zie verder) en voor cookies van Google Analytics (zie eerder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies die wij eventueel plaatsen vragen wij uw toestemming om deze te plaatsen alvorens wij deze plaatsen.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube en Google+. Deze buttons plaatsen cookies.

Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring en andere (algemene) voorwaarden van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Vragen over cookies
Voor vragen over ons cookiebeleid kun uw te allen tijde contact met ons opnemen.

Meestal kun uw cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden conform de privacywetgeving met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden uw aan de privacy verklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat uw kennis hebt genomen van de laatste versie.

UW RECHTEN

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Uw hebt ingevolge de AVG de volgende rechten:

– Het recht op inzage en rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens.
– Het recht om de persoonsgegevens waarover wij beschikken van ons te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.
– Het recht op beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
– Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
– Uw hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Waar kun uw terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen over ons privacy statement en voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Forza kunt u altijd bij ons terecht via info@forzadebilt.nl. Wij doen ons best uw vraag of klacht zo snel mogelijk te beantwoorden.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat uw kennis hebt genomen van de laatste versie.

 

© Forza De Bilt, mei 2018

Menu