Wat heeft Forza gedaan de afgelopen tijd?

 1. Home
 2. Wat heeft Forza gedaan de afgelopen tijd?

Wat heeft Forza gedaan de afgelopen tijd?

Politiek hebben we veel acties ondernomen: veel geflyerd, posters geplakt en vooral: heel veel moties en amendementen ingediend.

Een compleet overzicht van de laatste jaren vindt u hieronder: een lange lijst voor de echte fans. Wilt u de motie zelf lezen? Ga dan naar het Raadsinformatiesysteem en zoek op het nummer dat ervoor staat, zoals A56-2021.

2021

A83-2021 Huivestingsverordening – Kernbinding uitbreiden naar alle 6 kernen
A80-2021 Woonvisie – ‘Eigen behoefte’ woningbouw specificeren
A79-2021 Woonvisie – Kernbinding uitbreiden naar alle 6 kernen
M104-2021 Meer transparantie Spoorzone
A68-2021 Subsidieaanvraag Spoorzone niet compleet geheim verklaren
A70-2021 Melkweg 3 niet hoger dan 3 lagen
M104-2021 Meer transparantie Spoorzone
A65-2021 Schapenweide – Alleen woningen, GEEN bedrijven
A66-2021 Schapenweide – Veel meer woningen, MINDER bedrijven
M88-2021 Schapenweide – veel meer woningen, GEEN bedrijven
M89-2021 Schapenweide – veel meer woningen, MINDER bedrijven
M90-2021 Geluidshinder A27 Maartensdijk aanpakken
M91-2021 Help poliolekken De Bilt uit
M92-2021 Stoppen met Life Science-strategie
M78-2021 Doe snel professioneel onderzoek naar kostenoverschrijdingen zorg
A55-2021 Windmolens, zonnevelden en biomassa verwijderen uit RES
A56-2021 Appartementengebouwen Leyensetuin max. 2 bouwlagen met kap
M70-2021 Nu geen RES-bod, maar uitstel tot meer duidelijk is
M67-2021 Hoe verder tot aan de verkiezingen
A50-2021 Halveren ambtelijke investeringen Woningbouwopgave
A51-2021 Ondergrondse afvalcontainers nog niet vervangen
A52-2021 Halveren ambtelijke investeringen Archivaris
A53-2021 Halveren ambtelijke investeringen Sociaal Domein
M66-2021 Motie van afkeuring Ontnemen vraagrecht
M57-2021 Motie Zie vrijwillig af van wachtgeld
A42-2021 Burgers willen geen verstedelijking
A43-2021 SDW niet verbreden – Station Bilthoven heeft grens bereikt
A44-2021 Station en P+R Maartensdijk alleen bij goede landschappelijke inpassing
A45-2021 Grenzen aan de groei
A46-2021 Inspraakreactie BBN toevoegen aan zienswijzenbrief
A47-2021 Inspraakreactie IVN – SMZ bijvoegen bij zienswijzenbrief
M45-2021 Voldoe aan wens burgerinitiatief windmolens
M51-2021 Stop RES-bod en zoek bij U16 naar steun voor alternatieven
A27-2021 Architectuurstijl moet passen bij bestaande bebouwing
A28-2021 Bouwhoogte beperken
A29-2021 Schapenweide 100 procent woningbouw
A29-2021 Schapenweide 100 procent woningbouw
A30-2021 Max. 25000 m2 bedrijfsruimte
A31-2021 Max. 12500 m2 bedrijfsruimte
A32-2021 Burgerparticipatie verankeren
M31-2021 Verkopen via voorselectieprocedure
M32-2021 Geen verdere stappen voor verkeer is geregeld
M33-2021 Anterieure overeenkomst eerst voorleggen aan de raad
M42-2021 Motie van wantrouwen Beantwoorden vragen door wethouder
M28-2021 Motie van afkeuring Verschuiven vergaderdatum naar vakantie onaanvaardbaar
A14-2021 Illegaal kappen beboeten
A15-2021 Knotwilgen en populieren zijn ook beschermwaardig
A16-2021 Vruchtbomen zijn ook beschermwaardig
A19-2021 Overlast fitness naast woonwijk beperken
A21-2021 Geen fitness boven HEMA
A22-2021 3 hoogte vanaf Uilenpad
M15-2021 Handhaving en controle kapbeleid moet beter
M16-2021 Voorlichting nieuw kapbeleid moet beter
M24-2021 Manifest Bouwen voor natuur (aangehouden)
M27-2021 Motie van afkeuring Proces Fase 4
A11-2021 Maak participatieplan Spoorzone
A12-2021 Houd Spoorzone Dorps, Groen en Veilig
A13-2021 Visie Spoorzone in fasen
M11-2021 Stop met onderzoek naar windmolen en -parken in De Bilt
M14-2021 Respecteer wensen raad bij fase 4 Kwinkelier
A2-2021 Betrere mix rond H.F. Wittecentrum
A3-2021 Bouw maximaal 2 lagen en 1 kap
A4-2021 Verkeersveiligheid fietsers en voetgangers voor alles

2020

A45-2020 Scherper rapporteren accountantscontrole Jaarrekening
A46-2020 Blindengeleidestroken altijd vrijhouden (unaniem aanvaard)
A49-2020 Voorwerpen op of aan openbare plaatsen
M81-2020 Centrum Bilthoven niet volbouwen
M82-2020 Concretiseer participatie Omgevingsvisie De Bilt 2040
M83-2020 Straatmuzikanten meer ruimte geven
A43-2020 Betrek burgers beter bij opstellen Transitievisie Warmte
A44-2020 Bij zienswijzen VvGB aan raad voorleggen
M70-2020 De Bilt blijft zelfstandig
M73-2020 Beeldentuin Jits Bakker zorgvuldig behandelen
M74-2020 Aandacht voor fietsveiligheid Asserweg
M75-2020 Aandacht voor verkeersveiligheid Hessenweg-Zuid
M79-2020 Carbidschieten blijft toegestaan
A37-2020 Behoud mantelzorgwaarding in andere vorm
A38-2020 Hef straatfeesten niet op
M70-2020 De Bilt blijft zelfstandig (geen stemquorum)
M71-2020 Zet gasloze wijken nu in de ijskast
M72-2020 Zet windmolens nu in de ijskast
A32-2020 Verlaag vergoeding bommenregeling naar daadwerkelijke kosten
M61-2020 Zet bommenregeling alleen doelmatig in
A31-2020 Streng ook binnen de poort
M52-2020 MvA MSD uitbreiding past niet in woonwijk
M53-2020 Geen eigendommen zoals grond verkopen rond Ambachtstraat
M54-2020 Neem afwijzend standpunt in MSD
M55-2020 Raad is tegen uitbreiding MSD
A25-2020 Bomen beter beschermen tegen kap
A26-2020 Behoud bomenlijst voor bijzondere bomen
M46-2020 Handhaaf overtreders illegaal kappen
A20-2020 Hef collegebudget op
A21-2020 Schrap ton op communicatie
A22-2020 Voorzieningen sociaal domein ivm corona
M41-2020 Hef collegebudget op
M42-2020 Schrap jaarlijks raadsuitje
A12-2020 Participatieniveau meerwerken toekennen indien gewenst
A13-2020 Schapenweide niet uitsluiten bij bewonersparticipatie
A14-2020 Ook laagbouw als optie burgerparticipatie
A15-2020 Participatie goedkoper – budget naar transformatorhuis
M27-2020 Pas op de plaats tot U10 burgerparticipatie is geregeld
M28-2020 Motie van Afkeuring Ongeoorloofde wijziging raadsagenda
M19-2020 Inrichting Leyenseweg
M21-2020 Zienwijzenbrief AVU
M22-2020 Behandeling RES en REP & participatie
M23-2020 Toekomstvisie Ambachtstraat en opschorten nwe bedrijfsontwikkelingen
A9-2020 Niet accoord met uitbreiding formatie AVU
M16-2020 Alternatieve locaties trafohuisje Vinkenlaan eerst met raad bespreken
M17-2020 Locatie tranfohuisje optie 4
A5-2020 WRP en Klimaatstrategie Participatieniveau meedenken
M11-2020 Kredietvoorstel Leyenseweg 38 controversieel verklaren
A2-2020 Minimaal participatieniveau ‘meedenken’ bij duurzaamheidsagenda
M9-2020 Stop nepnieuws Global Goals nu het nog kan
M10-2020 Voorhangprocedure Proeftuin aardgasvrije wijken Brandenburg West
M1-2020 Motie van wantrouwen Beantwoording vragen begroting
M2-2020 Hondenoverlast strenger bestrijden
M3-2020 Opruimmiddel hondenverontreiniging verplichten
M4-2020 Bomenkap duidelijker publiceren
M5-2020 Zorgfraudebestrijding inzichtelijker maken

2019

M93-2019 Pas op de plaats U10
M95-2019 Lokale inkleuring huisvestingsverordening in raad bespreken
M78-2019 Motie van Wantrouwen – Opofferen belangrijke groenvoorziening voor woningbouw in overgeeflijk
M79-2019 Zie af van binnenstedelijk bouwen gebruik Schapenweide
M80-2019 Vestig omgaand voorkeursrecht op Schapenweide
M89-2019 Verdieping opdracht woningbouwlocaties
A47-2019 Veilig Verkeer Nederland
A48-2019 Raadsbudget
A49-2019 Tafeltje Dekje (informele zorg)
A50-2019 Speelgoedleenderij
A58-2019 Tafeltje Dekje
A59-2019 Afzien van verdwijnen subsidies WVT en MENS
M70-2019 Inzage kosten India reis
M71-2019 Vestig omgaand voorkeursrecht op Schapenweide
M72-2019 Red Jagtlust
M73-2019 Hef geheimhouding 16 juli op
M74-2019 Geef einddatum geheimhouding besloten raadsvergadering 16 juli
M75-2019 OZB niet verhogen
M76-2019 Motie v wantrouwen – Stop financieel wanbeleid
A44-2019 College niet machtigen tot strategische verwervingen €1000000
M62-2019 Financiering geluidsscherm A27 Maartensdijk
M63-2019 Bijeenkomsten woningbouwplannen op grotere locatie
M64-2019 Bijeenkomsten woningbouwplannen voor iedereen
M59-2019 Verhoog boetes afval dumpen
M49-2019 Motie van treurnis Actieve informatieplicht
A28-2019 Minimaal participatieniveau ‘meedenken’ bij aanwijzen woningbouwlocaties
A35-2019 Geen gevaarlijke (productie)bedrijven Schapenweide
A36-2019 Gebruik minimaal 75% tbv woningbouw op Schapenweide
M44-2019 Hoorzitting voor aanwijzen woningbouwlocaties
A25-2019 75 procent regel nader onderzoeken
A26-2019 Statushouders geen urgentie
M36-2019 Stel raadsenquete naar financieel beleid in
M33-2019 Coulance schadeloosstelling en evt. onteigening Vinkenplein
M23-2019 evaluatie kapbeleid
M24-2019 subsidie lokale partijen
M30-2019 aanpassingen Jan Steenlaan
A13-2019 Position paper Wonen
A14-2019 Position paper U10 Mobiliteit
A15-2019 Position paper U10 Buitengebied
M17-2019 Maak CV’s makkelijk toegankelijk voor burgers en stel beslissing maand uit
M22-1019 Maak fractiedeclaraties makkelijker toegankelijk voor burgers (unaniem aanvaard)
A11-2019 Position paper Duurzame ontwikkeling
A12-2019 Position paper Economie en life science
A16-2019 Nota subsidiebeleid Waardering
A20-2019 Golbaan Ruigenhoek Toegezegde watergang realiseren
M16-2019 Motie van afkeuring Niet toelaten vragen voorzitter
M19-2019 Kleine cultuurinstellingen 7% bezuinigingen teruggeven
M15-2019 De Bilt in gevarenzone Global Goals
M8-2019 Meer blauw op straat en hogere straffen
M9-2019 Betrek Bilts manifest bij werkgroep Strategische Agenda
M11-2019 Wel gemeentelijke aanplakborden blijven plaatsen landelijke verkiezingen, PS en EP
M14-2019 Stop nepnieuws Global Goals nu het nog kan
A1-2019 Meer betrokkenheid USPB
M1-2019 Naamplaatje kunstwerk Kees Boekehal
M5-2019 Wel gemeentelijke aanplakborden blijven plaatsen bij landelijke verkiezingen, PS en EP

2018

8-M57 Rond burgerparticipatie Schapenweide netjes af
6-M55 Stel RDWI onder curatele
8-A26 Geen hoogbouw
8-M56 Betrek Schapenweide bij notitie Uitgangspunten woningbouwambitie
8-A16 Hessingterrein niet buiten de rode contour
Mx Gewijzigde Motie vreemd aan de agenda Burgerparticipatie Schapenweide
Mx Motie vreemd aan de agenda Ga beleid maken om woonoverlast tegen te gaan
6-A13 Schrap bezuinigingen subisidies
6-A14 Lokaal referendum nadrukkelijk betrekken bij visie burgerparticipatie
6-M22 Onderzoek geluidshinder A27 Maartensdijk nu verbreding klaar is
7-A12 Initiatiefvoorstel Beëindig voorrang statushouders bij sociale woningbouw
7-M9 Geen hoogbouw rond H.F. Wittecentrum
7-M11 Motie van waarschuwing – Bewoners willen helemaal geen hoogbouw H.F. Witte
13-M15 Kerstpakketten met lokale binding
11-M13 Los problemen handhaving snel op
7-M10 Mix verschillende doelgroepen beter rond H.F. Wittecentrum
8-A11 Noorderpark mag geen festivalterrein worden
5-A9  Beleidsindicatoren kadernota 2019-2022
5-M4 Motie van afkeuring wethouder Mieras – Financiele cadeautjes aan bevriende bedrijven zijn ongepast

Eerdere jaren:

2017

 • Nogmaals aandacht gevraagd voor geluidsbescherming Maartensdijk (motie)
 • Aandacht gevraagd voor meer politie op straat (motie, ingetrokken na toezegging Burgemeester)
 • Gevraagd om de politie zichtbaarder te maken op straat (motie)
 • Gevraagd om de politie vaker op solo-surveillance te sturen (motie)
 • Aandacht gevraagd voor de leefbaarheid rond de coffeeshop in De Bilt (motie)
 • Gevraagd geen faciliterende acties m.b.t. genderneutraliteit in onze gemeente te ondernemen (motie, ingetrokken na toezegging Wethouder)
 • Gevraagd te wachten met het kappen van bomen Vinkenplein (motie)
 • Gevraagd Herbie-rotonde veiliger te maken (motie, behalve SP)
 • Gevraagd om Schapenweide expliciet op te nemen in startnotitie Woonbeleid (motie)
 • Gevraagd om Schapenweide sneller te onderzoeken (motie)
 • Gevraagd om nieuwe Afvalbeleid (4e kliko) voorlopig te stoppen (motie 7 voor, 19 tegen)
 • Gevraagd om het inzien van vergunningen door burgers makkelijker te maken (motie)
 • Nogmaals aandacht gevraagd voor geluidsbescherming Maartensdijk (motie)
 • Gevraagd om meer armslag boa’s (motie)
 • Ander handhavingsbeleid – niet waarschuwen maar bekeuren (motie)
 • Stel betere prioriteiten boa’s (motie)
 • Produceer meer verbalen (motie)
 • Reclame-uitingen beperken (motie)
 • Verklaar Dudok-flat tot monument (motie)
 • Kleine cultuurinstellingen ontzien (motie)
 • Kleine cultuurinstellingen 7% bezuinigingen teruggeven (motie)
 • Subsidies zijn geen politiek hobbyisme (motie)
 • Betrek topinkomens bij subsidieverlening (motie)
 • Plaats Nederlandse vlag in de raadzaal (motie)
 • Maak kerstpakketten met lokale binding (motie, behalve 7 voor, 19 tegen)
 • Lokale middenstand steun in de rug geven (motie)
 • Geef meer ruimte aan tussenvormen detailhandel (motie)
 • Onderzoek cijfers Genderbeleid (motie, verworpen, 7 voor, 19 tegen)
 • Onderzoek ongewenste effecten Genderbeleid (motie, 6 voor, 20 tegen)
 • Verzacht ongewenste effecten Genderbeleid (motie, 5 voor, 21 tegen)
 • Maak beleid dat zendmasten écht reguleert (motie)
 • Maak stationstrap veiliger (motie)
 • Trap Kwinkelier gevaarlijk (motie)
 • Geluidsbescherming Hollandsche Rading onderzoeken (motie)
 • Poliobesmetting goed onderzoeken (motie)
 • Initiatiefvoorstel Referendumverordening (initiatiefvoorstel)
 • Vast punt inspraak burgers bij commissies (motie)
 • Houd commissievergaderingen op locatie (motie)
 • Geen verdere vertraging beeld Fietsspel (motie)
Menu